สถิติการส่งออกสัตว์น้ำ
ปีงบประมาณ :


การออกใบรับรองสุขภาพสัตว์น้ำมีชีวิตเพื่อการส่งออก ประจำปีงบประมาณ 2562
หน่วย กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ

ประเภทปลา ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. ม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
Sea bass ปลากะพง 7 10 19 19 22 19 24 21 8 6 155
Grouper ปลาเก๋า 0
Carp ปลาคาร์พ 76 82 72 79 80 102 114 126 97 78 906
Gold fish ปลาทอง 280 276 224 278 237 291 291 307 288 233 2,705
Tilapia ปลานิล 12 12 8 6 7 13 27 16 5 5 111
Chinese Carps ปลาจีน 0
Ornamental fish ปลาสวยงาม 584 546 453 571 495 585 557 600 506 411 5,308
River fish ปลาแม่น้ำ 179 163 136 145 115 164 180 189 185 126 1,582
Fighting fish ปลากัด 485 469 376 503 429 519 491 518 430 363 4,583
Poceilliiadae ปลาออกลูกเป็นตัว 398 364 320 396 338 411 390 423 340 275 3,655
Marine ornamental fish ปลาทะเลสวยงาม 1 1
Soft shell turtle ตะพาบน้ำ 2 4 5 2 2 7 4 8 8 5 47
Crocodile จระเข้ 0
Frog กบ 0
Other อื่นๆ 0
Oyster หอยนางรม 0
Mussel หอยแมลงภู่ 0
Abalone หอยเป๋าฮื้อ 0
Blood clam หอยแครง 0
Other Molluse หอยชนิดอื่นๆ 0
Spotted babylon หอยหวาน 0
Ornamental mollusc หอยสวยงาม 94 104 72 97 88 113 93 93 80 66 900
Giant freshwater prawn กุ้งก้ามกาม 8 8 7 9 19 14 21 15 30 19 150
Monodon กุ้งกุลาดำ 3 1 1 10 8 2 4 2 4 4 39
Vannamei กุ้งขาว 57 108 91 25 28 33 26 45 47 36 496
Ornamentel shrimp กุ้งสวยงาม 205 204 156 221 178 222 200 202 175 143 1,906
Other Shrimp กุ้งชนิดอื่นๆ 0
Ornamental crab ปูสวยงาม 26 35 21 34 36 37 40 35 27 30 321
Other crab ปูอื่นๆ 0
รวม 2416 2386 1961 2395 2082 2532 2462 2600 2230 1801 0 0 22,865