สถิติการส่งออกสัตว์น้ำ
ปีงบประมาณ :


การออกใบรับรองสุขภาพสัตว์น้ำมีชีวิตเพื่อการส่งออก ประจำปีงบประมาณ 2563
หน่วย กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ

ประเภทปลา ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. ม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
Sea bass ปลากะพง 6 4 10
Grouper ปลาเก๋า 0
Carp ปลาคาร์พ 113 47 160
Gold fish ปลาทอง 332 147 479
Tilapia ปลานิล 13 2 15
Chinese Carps ปลาจีน 0
Ornamental fish ปลาสวยงาม 560 250 810
River fish ปลาแม่น้ำ 234 109 343
Fighting fish ปลากัด 490 219 709
Poceilliiadae ปลาออกลูกเป็นตัว 374 178 552
Marine ornamental fish ปลาทะเลสวยงาม 2 1 3
Soft shell turtle ตะพาบน้ำ 4 1 5
Crocodile จระเข้ 0
Frog กบ 0
Other อื่นๆ 0
Oyster หอยนางรม 0
Mussel หอยแมลงภู่ 0
Abalone หอยเป๋าฮื้อ 0
Blood clam หอยแครง 0
Other Molluse หอยชนิดอื่นๆ 0
Spotted babylon หอยหวาน 0
Ornamental mollusc หอยสวยงาม 105 54 159
Giant freshwater prawn กุ้งก้ามกราม 8 3 11
Monodon กุ้งกุลาดำ 4 4
Vannamei กุ้งขาว 42 15 57
Ornamentel shrimp กุ้งสวยงาม 211 113 324
Other Shrimp กุ้งชนิดอื่นๆ 0
Ornamental crab ปูสวยงาม 40 17 57
Other crab ปูอื่นๆ 0
รวม 2538 1160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,698