ข้อมูลบริการ

กฏระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองวิจัยฯ

No. กฏระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองวิจัยฯ
1 กฎกระทรวง
2 ข้อกำหนดของต่างประเทศ
3 ข้อมูลเบ็ดเตล็ด
4 แบบฟอร์ม
5 ประกาศกรมประมง
6 พระราชบัญญัติ
7 มาตรฐานฟาร์ม
8 ระเบียบกรมประมง
9 ระเบียบกรมปศุสัตว์
10 พรบ. โรคระบาดสัตว์
11 ข้อกำหนดของประเทศผู้นำเข้า

 

 

 

 
ปรับปรุงเมื่อ 18 พ.ย. 58